Stručné shrnutí programu do voleb 2018 můžete najít v článku o programových prioritách.

Sever jako čisté, zelené a příjemné místo k životu

Chceme žít v městské části, kde je na ulicích čisto, kde třídit odpad je stejně snadné jako házet ho do popelnice, a které kde lze nabízí možnost třídit a kompostovat bioodpad. Chceme městskou část, kde se zeleň zbytečně nekácí, naopak jí přibývá, kde se trávníky ani chodníky neudržují jedovatými herbicidy a dešťová voda zbytečně neodtéká do kanalizace, ale zavlažuje trávníky a zeleň.

Zlepšíme úklid a čistotu.

 • Prosadíme častější úklid a zvýšení počtu odpadkových košů, zejména v okolí ulic Cejl a Bratislavská.
 • Prosadíme udržování pořádku prostřednictvím městskou částí přistavených velkoobjemových kontejnerů, kam mohou obyvatelé odkládat větší věci.
 • Zvýšíme množství stanovišť kontejnerů na tříděný odpad.
 • Zasadíme se o umístění barevných popelnic na tříděný odpad přímo do domů a o zřízení možnosti třídit bioodpad do hnědých popelnic.
 • Podpoříme komunitní kompostování, prosadíme zavedení kompostérů do škol a na městský úřad.
 • Zasadíme se o zřizování psích výběhů, cvičišť, psích záchodů a o zvýšení osvěty mezi pejskaři. Papírové sáčky na psí exkrementy budou vždy k dispozici na určených místech.

Chceme více zeleně a života v ulicích.

 • Budeme dbát na to, aby ke kácení zeleně docházelo jen v krajních a odůvodněných případech a odstraněná zeleň byla vždy nahrazena novou se stejnou listovou plochou.
 • Požadujeme zeleň do každé ulice. Kde není možné vysadit stromy, tam patří keře, popínavky, zatravněná tramvajová kolej.
 • Zasadíme se, aby autobazaru na rušné křižovatce Jugoslávská-Merhautova nahradila parková zeleň – stromy, trávník, lavičky.
 • Prosadíme rozšíření programu adopce zeleně i do naší městské části.
 • Prosadíme, aby se v naší městské části přestaly používat při údržbě chodníků a zeleně nebezpečné herbicidy a byly nahrazeny bezpečnými prostředky.
 • Budeme propagovat a podporovat zřizování Přírodních zahrad z úrovně městské části.
 • Prosadíme zřizování ptačích budek a krmítek, hotelů pro hmyz v parcích.

Zajistíme lepší péči o veřejný prostor.

 • Zasadíme se o zřizování pítek a vodních prvků na veřejných prostranstvích, například takzvaného vodního hřiště využívajícího dešťovou vodu na náměstí SNP.
 • Zařídíme instalaci 50 nových laviček, kde si je budou občané přát.
 • Zasadíme se o odstraňování nelegálních billboardů a jiných reklamních ploch, zejména v zeleni.
 • Podpoříme vznik farmářských trhů – na náměstí SNP a náměstí Republiky.

Sever vstřícný k pěším a cyklistům

Chceme žít v městské části, která neupřednostňuje jeden druh dopravy před ostatními, ale férově poskytuje prostor a infrastrukturu také pěším a cyklistům.

 • Prosadíme, aby se městská část zapojila do projektu Bezpečné cesty do škol, který se zaměřuje na děti docházející každodenně pěšky.
 • Zasadíme se o zajištění “parkovacích míst” pro cyklisty – bezpečných a pohodlných stojanů na kola, zejména před veřejnými budovami, jako jsou školy, pošty, radnice, poliklinika.

Sever otevřený sportovcům každého věku a úrovně

Chceme, aby naše městská část nabízela co nejširší možnost sportovního vyžití pro všechny generace a skupiny obyvatel.

 • Prosadíme, aby školy otevřely v odpoledních hodinách svá hřiště pro veřejnost.
 • Podpoříme amatérské sportovce a prosadíme dotační titul pro pro amatérské trenéry a oddíly
 • Zasadíme se o budování nových sportovišť pro rekreační sport, například o revitalizaci Stezky zdraví U rozvodny, o výstavbu workoutových hřišť, venkovních posiloven, inline stezek zejména na nábřeží Svitavy.
 • Podpoříme projekt na nový volnočasový areál na nábřeží Svitavy.
 • Zasadíme se o bezbariérovost všech sportovišť, aby byly dostupné i pro seniory, rodiče s kočárky a handicapované.

Sever podporující umělce, kulturu a spolkový život

Chceme, aby naše městská část poskytovala dostupné prostory pro tvorbu umělců a umělkyň všech generací a podporovala aktivní občanský život ve spolcích různého zaměření.

 • Zajistíme podporu pro komunitní a kulturní centra, jako je Sibiř, centra pro seniory a rodiče s dětmi.
 • Zřídíme na území městské části Kulturní stezky po známých vilách a po stopách osobností s informačními tabulemi a možností využít služeb průvodce.
 • Podpoříme vznik čtenářských klubů.
 • Umožníme vznik a fungování sdílených prostor – ateliérů, zkušeben, pro pro umělce, zasadíme se o otevření ZUŠ veřejnosti.

Sever nabízející otevřené a moderní vzdělávání pro všechny

Chceme, aby byly všechny školy v naší městské části otevřené všem dětem bez rozdílu a fungovaly na principu rovného a inkluzivního přístupu ke všem žákům a žákyním.

 • Na úrovni základního vzdělávání budeme prosazovat rovný a otevřený přístup do všech škol Brna-severu a inkluzivní přístup ke vzdělání.
 • Budeme prosazovat vytvoření dlouhodobé koncepce na úrovni celého Brna tak, aby naše snaha navazovala na prosazování stejných principů v dalších městských částech.
 • Zasadíme se o zavádění inovativních vzdělávacích směrů do veřejných škol v naší městské části. Prosadíme zapojování škol do programu pro sociálně potřebné rodiny “Obědy do škol”.
 • Prosadíme zapojování škol do programu pro znevýhodněné žáky, jimž jsou zajišťovány výlety a akce v rámci školy zdarma.
 • Podpoříme vznik pozice grantového manažera, který pomáhá školám zpracovávat projektové žádosti z Evropských a dalších fondů.
 • Budeme podporovat zapojování škol do zahraničních výměnných programů pro žáky (například Edison).
 • Zasadíme se o rozšiřování školních knihoven – sběr, nákup nových knih.
 • Zajistíme, aby ve školách fungovali školní psychologové (1 místo na 120 dětí), asistenti pedagogů.
 • Budeme prosazovat zdravé stravování a zapojení škol do programu Skutečně zdravá škola.
 • Budeme podporovat možnost zřizovat školní zahrady a výuku základů pěstitelství.
 • Zavedeme do škol preventivní, primární programy na podporu dětí a mladých, mimo jiné prostřednictvím práce dobrovolníků, a mezigenerační programy.

Sever s dostupným bydlením a férovými pravidly

Chceme, aby naše městská část udržovala a navyšovala svůj bytový fond a transparentně přidělovala byty svým obyvatelům.

 • Zajistíme férová a transparentní pravidla pro přidělování obecních bytů.
 • Zavedeme programy prevence ztráty bydlení jako součást správy bytových domů.
 • Zamezíme neodůvodněnému rozprodávání nemovitostí a bytů městské části.

Sever pečující a pomáhající

Chceme žít v městské části, kde je v rámci snahy o minimalizaci sociálně nežádoucích jevů na prvním místě prevence a pomoc pro lidi v obtížné životní situaci.

 • Nebudeme ustupovat hazardní lobby, nepřipustíme žádné výjimky pro herny a kasina.
 • Navýšíme kapacity kontaktních a preventivních center, zasadíme se o fungování občanské poradny pro Brno-sever.
 • Prosadíme zákaz reklamy na půjčky v městském zpravodaji.
 • Zajistíme, aby městská policie častěji dohlížela na problematická místa a kontrolovala lokality, kde se často vyskytují injekční stříkačky.

FACEBOOK